| HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID |

Werken aan barmhartigheid

Lang heb ik nagedacht hoe de Kerk haar zending om getuigenis te geven van de barmhartigheid duidelijker kan maken. Het is een weg die begint met een geestelijke bekering; en we moeten vervolgens deze weg gaan. Daarom heb ik besloten een Buitengewoon Jubeljaar af te kondigen dat als haar middelpunt de barmhartigheid van God zal hebben. Het zal een Heilig Jaar van de Barmhartigheid zijn. We willen het beleven in het licht van het woord van de Heer: “Weest barmhartig zoals de Vader.” Lucas 6, 36.
~Paus Franciscus

Bereikbaar doel
In het bisdom Breda is de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst één van de vier kerken waar het heilig jaar een jaar lang extra nadruk krijgt door middel van tentoonstelling en bijzondere activiteiten Met de paus en de bisschop denken ook wij dat een barmhartige wereld een bereikbaar doel is, zeer de moeite waard om je er een leven lang voor in te zetten. Laten wij bidden en hopen dat de goddelijke inspiratie de wereldwijde inzet van gelovigen vruchtbaar doet zijn.

Heilig jaar
Met een jaar vol vieringen en activiteiten willen de samenwerkingsverbanden van Zeeland gehoor geven aan de oproep om “barmhartig te zijn zoals de Vader”. Op 8 december 2015 opent paus Franciscus in Rome de ‘heilige deur’ waarmee het Heilig Jaar van Barmhartigheid begint. In het Bisdom van Breda zal dit Heilig Jaar, ofwel ‘Jubeljaar’ van start gaan door op zondag 13 december de heilige deuren te openen in de kathedraal te Breda. Dat gebeurt ook in de basilieken van Oudenbosch en Oosterhout. In de basiliek Hulst wordt op die dag de heilige poort en de tentoonstelling “Werken aan Barmhartigheid” geopend.

logojaarvanbarmhartigheid NLProgramma Hulst
De eucharistieviering in Hulst wordt gecelebreerd door vicaris Paul Verbeek en begint om 15:00 uur. Voor deze viering en is iedereen uit Zeeland welkom. Na afloop is er gelegenheid om in de kapellen van de koorkerk de tentoonstelling te bezoeken van ‘Werken aan Barmhartigheid’. Ook is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

Logo van het jaar van barmhartigheid
Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik. Het vermeldt het motto: ‘Barmhartig als de Vader’. Het logo toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt, tegen de achtergrond van een kruis en drie blauwe ovalen in diverse tinten. Opvallend is dat het rechteroog van de ‘Goede Herder’ en het linkeroog van de gedragen persoon in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van Adam en Adam met de ogen van Christus. Iedere persoon ontdekt in Christus, de nieuwe Adam, zijn of haar eigen menselijkheid en toekomst.

 

BARMHARTIGHEID – een manier van leven

God is barmhartig – Bijbelse oorsprong

Barmhartigheid is een bijbels woord, afkomstig uit de sfeer van religie en geloof. Wat daarbij opvalt is dat de bijbel het woord barmhartigheid eigenlijk alleen gebruikt met betrekking tot de Eeuwige. ‘God is barmhartig en genadig, lankmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde tot het duizendste geslacht, houdend de schuldige niet voor onschuldig ‘ Exodus 34: 6-7.

Waar in het OT barmhartigheid, liefde of medeleven wordt vertaald is dat woord vaak afgeleid van het Hebreeuwse woord voor baarmoeder of de moederschoot. Belangrijk daarbij is de voortdurende verbondenheid met die mens die hulp behoefd. In het NT wordt het begrip gekoppeld aan interne bewogenheid en verbondenheid. Jezus voegt daar nog aan toe: de bereidheid tot vergeven. Hij stelt het barmhartig zijn van de Vader voor als leidraad voor zijn volgelingen, zoals in Lukas 6, 36-37:

 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

ziek

Zieken verzorgen

Barmhartigheid is een manier van leven en kent vele gezichten. Kort samengevat zijn de werken van barmhartigheid te verdelen in aardse werken en geestelijke werken van barmhartigheid.

 

WERKEN VAN BARMARTIGHEID

Aardse werken     Geestelijke werken
 Zieken verzorgen Bedroefden troosten
 Hongerigen spijzen  Onwetenden onderrichten
 Dorstigen laven  Zondaars vermanen
 Gevangenen bezoeken  Goede raad geven
 Naakten kleden  Lastige mensen verdragen
 Vreemdelingen ontvangen  Beledigingen vergeven
 Doden begraven  Bidden voor levenden en doden

“Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” Matteüs 25,34-36.